2017-05-11 10:04:41

ISO 39001

ISO 39001 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал   

 

Зам тээврийн ослын улмаас нас барах, хүнд гэмтэх явдлыг багасгах, түүнд нөлөөлөх, зам тээврийн системтэй харилцан уялдах байгууллагын ЗХАБ-ыг хангах менежментийн тогтолцооны хэрэгцээ шаардлагыг энэхүү олон улсын стандартаар тогтооно.

Энэхүү стандартын эрэлт хэрэгцээнд ЗХАБ-ын бодлогын хэрэгжилт, хөгжил, байгууллагын зорилго, эрх зүйн болон бусад эрэлт хэрэгцээг тодорхойлох үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, байгууллагаас тогтоосон ЗХАБ-тай холбоотой элемент, шалгуур үзүүлэлтийн талаарх мэдээлэл, түүнд тавих хяналт хамаарна.

Төрөл, хэмжээ, бүтээгдэхүүн эсвэл үйлчилгээ, болон өмчийн хэлбэрээс үл хамааран ямар ч байгууллага хэрэглэнэ.

ISO 39001 Замын хѳдѳлгѳѳний аюулгүй байдлын менежмент гэж юу вэ?

  ISO 39001 замын хѳдѳлгѳѳний аюулгүй байдлын менежментийн шилдэг туршлага, хүнд нѳхцѳл байдлыг даван туулах болон байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах шаардлагыг тогтооно. Хэрэв та удирдлагын системд холбогдох бүх хяналт, үйл явцыг авчирч чадаснаар - Та өөрийн Замын аюулгүй байдлын тогтолцоог боловсруулах туслах удирдамжийг бий болгоно. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үр дагавар нь багахан хэмжээний анхаар л сулархад л эмгэнэлт ослоор тѳгсѳх, эргэн тойрон буй  хѳдѳлгѳѳнд оролцсон хүмүүст мѳн сѳрѳг үр дагвартай байж болно. ISO 39001 нь мөн замын хѳдѳлгѳѳний аюулгүй байдлыг хангах аюул илрүүлэх болон үйл ажиллагааны эрсдэлийг багасгахын тулд бүх хэмжээний байгууллагад тохирсон болно. Стандартыг та хэрэгжүүлсэнээрээ замын хѳдѳлгѳѳнд оролцогч талуудын аюулгүй байдлыг хангаад зогсохгүй байгаль орчин, нийгэмд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулахад туслах зорилготой юм.

Та аялал жуулчлалын салбарт байгаа бол! Замын хѳдѳлгѳѳний  аюулгүй байдал (RTS) удирдлагын систем хэр мэдэх вэ?

 ISO-г та мэддэг, нэвтрүүлсэн эсэх эсвэл шинээр ISO 39001 таны мэдлэг бий болгох хүсэл бид зөв сургалт, нөөц, үйлчилгээ бий. Та хэрэггүй юм үйлчилгээний зардлыг бууруулах - Бид таны эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын удирдлагын үсэрч таны бизнест тохируулан болно үйлчилгээ багцыг санал болгож байна. Ямар ч таны эхлэлийн цэг - A өөрчлөн ISO 39001 боох, байхыг хүсэж байгаа бол та нарыг авч төвөгтэй арилгах зорилготой болно.

ISO 39001-ийн давуу тал нь юу вэ?

•   Нийгмийн хариуцлага нь зохион байгуулалтын аюулгүй байдал зорилго 

•   Оролцогч талуудад та тухайн асуудалд нухацтай ханддаг гэдгээ харуулах

•   Менежментийг сайжруулах замаар үр ашгийг нэмэгдүүлэх арга замыг 

    тодорхойлох

•  Менежментийг сайжруулах үр ашигтай замаар зардлыг бууруулах

•  ISO 39001 нэвтрүүлсэн анхдагч компаниудын нэг гэж хүлээн 

    зөвшөөрөгдѳх.

Хэн оролцох ёстой вэ?

• RTS удирдлагын асуудал эрхэлсэн Үүнд: Замын хөдөлгөөний төлөвлөгч

• Fleet менежер

• ХАБЭА-н мэргэжилтэн

• Хүний нөөцийн менежер

• Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал хариуцсан менежер

• сахиулах байгууллагууд

• Дотоод, гадаад удирдлагын систем аудиторууд болон RTSM болон тэргүүлэх 

   RTSMS аудитын хувьд шинэ юм хар тугалга аудиторууд RTSM шинэ байдаг

• Одоо байгаа менежментийн систем эмч болон RTSMS шаардлага

• RTSM талаар илүү ихийг мэдэхийн тулд Сонирхсон.

Би юу мэдэх вэ?

Та мэдэх болно:

•  ISO 39001 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын удирдлагын гол үзэл 

   баримтлалыг тодорхойлох.

•  Таны байгууллага руу RTS удирдлагын нийцсэн байдлаар

•  Таны байгууллагад үр дүнтэй RTSMS хэрэгжүүлэх бизнесийн ашиг тусыг 

    харуулахын тулд

•   ISO 39001 RTSM стандарт мэдлэгтэй

•  Төлөвлө-Хий-Шалга-Зас менежментийн систем хэрхэн ISO 39001 RTSM

    стандарт хэрхэн уялда холбоотой.

Танай байгууллагад ямар ач тустай вэ?

• Таны бизнест стандатын мэдлэг бий болгох, зам тээврийн осол аваараас 

   урьдчилан сэргийлэх ач холбогдлыг мэдлэг болгох боломж бий болно.

• Оролцогч талуудыг татан оролцуулж ISO 39001-ын шаардлагын ойлголттой   

   болгож илүү хөгжүүлэхэд туслах болно

• Таны эрсдэл буурч, гамшигт үр дагаварыг тасралтгүй бууруулж сайжруулах    

   дэмжихэд хувь нэмэр оруулах болно.

ЖДҮ-ийн ISO 39001

  Жижиг, дунд бизнес эрхлэгчид ISO 39001 стандартыг нэвтрүүлэхэд хөрөнгө оруулалт хийснээрээ томоохон компаниудын адил давуу тал бий болно. Танай байгууллагын хатуу төсөв, замын хөдөлгөөний эрсдэл аюулгүй байдалд бага цаг зарцуулдаг гэдгийг бид мэднэ. Мөн бид эдгээр эрсдэл нь таны явуулж буй бизнесийн онцлог гэдгийг бид мэднэ. Тэгвэл бид танай байгууллагад таарсан, тохирсон, шаардлагад нийцүүлан ISO 39001 зѳвлѳх үйлчилгээг үзүүлсэнээр танай байгууллагын менежмент сайжрах бѳгѳѳд мѳн нилээдгүй санхүүгийн хэмнэлтийг бий болгоно. Бид зам хѳдѳлгѳѳний эрсдлийг тодорхойлох, осолоос зайлсхийхийн тулд удирдах, аюул багатай ажиллах нөхцөл, оролцогч талуудын хүлээлтийг биелүүлэх, бууруулахын тулд танд туслах болно. ISO 39001 замын хѳдѳлгѳѳний аюулгүй байдлын удирдлагын сайн туршлага, хууль тогтоомжийн дагуу хадгалж байдаг. Мөн та хамгийн их замын аюулгүй байдлын стандартын хөрөнгө оруулалт бүхий л зам хэрэглэгчдийн хувьд авч үзэх илэрхийлэх гэж ойлгож, илүү их өгөөж өгөх болно, бат бөх суурь зах зээл дээр байж болох юм.