2021-06-08 14:39:09

ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо

Энэхүү олон улсын стандарт нь байгууллагад мөрдөгдөх хууль эрх зүйн болон бусад шаардлагууд, байгаль орчны онцгой асуудлуудын талаархи мэдээллийг тусгасан бодлого, зорилгыг боловсруулах ба хэрэгжүүлэх бололцоо бүхий байгаль орчны менежментийн тогтолцооны шаардлагуудыг тогтооно.

Энэ стандартыг байгууллага өөрөө байгаль орчны асуудлуудаа хянах ба нөлөөлж чадахаа тодорхойлоход хэрэглэнэ.

Уг стандарт нь байгаль орчны гүйцэтгэлийн  шалгууруудыг тогтоохгүй.