2017-05-11 10:02:30

ISO 55000

ISO 55000 Хөрөнгийн менежмент

 

Энэхүү стандарт нь хөрөнгийн менежментийг нэвтрүүлэхийг хүссэн бүх төрлийн байгууллагад зориулагдсан.

Хөрөнгийн менежмент нь байгууллагын бүх төрлийн хөрөнгийн бүртгэлийг гаргах болон тэдний хэрэглээ, үр ашгийн талаар мэдээлэх, хөрөнгийн эргэлтийг сайжруулах боломжийг олгодог.