2017-05-11 10:03:51

ISO 20000

ISO 20000 IT сервисын менежмент

 

Энэхүү стандарт нь шаардлага, хэрэглээний дүрэм гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ.

1-р хэсэг: Шаардлага: Энэ хэсэг нь үйлчилгээ үзүүлэгчээс өөрийн хэрэглэгчид хүлээн зөвшөөрсөн  чанарын удирдлагат үйлчилгээг үзүүлэх хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлно.

2-р хэсэг: Хэрэглээний дүрэм: Энэ хэсэг нь мэдээллийн технологи дахь үйлчилгээний удирдлагын чанарын стандартын тогтсон  тохиролцоог харуулна. Эдгээр үйлчилгээний удирдлагын үйл явц нь хэрэглэгчийн бизнесийн хэрэгцээнд тохирсон хамгийн сайн боломжит үйлчилгээг зөвшөөрөгдсөн хэмжээний нөөцөөр хүргэхэд гол зорилго нь оршино.