2021-06-08 03:36:18

Менежментийн тогтолцооны олон улсын стандартын сургалт

СУРГАЛТЫН ТӨРӨЛ

 

Менежментийн тогтолцооны олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн сургалтын хөтөлбөр:

 

              - Менежментийн тогтолцооны стандартуудын танилцуулах сургалт;

              - Модуль 1: Стандартын шаардлагууд;

              - Модуль 2: Хэрэгжүүлэх сургалт;

              - Модуль 3: Дотоод аудитор бэлтгэх сургалт;

              - Модуль 4: Тэргүүлэх аудитор бэлтгэх сургалт;

              - Зөвлөх бэлтгэх сургалт;

              - Сургагч багш бэлтгэх сургалт;

              

СУРГАЛТЫН ХЭЛБЭР

                - Алсын зайн

              - Танхимын

              - Байгууллага дээрх

              - Орон нутгийн