2021-06-08 03:10:08

2021.06 сарын сургалтын календарчилсан төлөвлөгөө

"Олон улсын стандартын академи"-ийн 2021 оны 06 сарын сургалтын төлөвлөгөө

 

Сургалтанд бүртгүүлэх линк https://forms.gle/RQfMPxomC9vPKxFJ6

 

Маягт татах